T-SHIRT BAG MAKING MACHINE

Model no. QTB-500SS QTB-650S1 QTB-850S1 QTB-1000S1-4 QTB-1500S1-6
One line, Single Servo, w/o Punching One line, Single Servo, With Punching Two line,Single Servo,Punching 2/4 line,Single Servo,Punching 3/6 line,Single Servo,Punching
Capacity 200 Cut / Mintue 200 Cut / Mintue 200 Cut / Mintue 200 Cut / Mintue 200 Cut / Mintue
Line Speed 80 M/Minute 80 M/Minute 80 M/Minute 80 M/Minute 80 M/Minute
Bag Width 150 ~ 450 mmW. 150 ~ 600 mmW. 150 ~ 350 mmW. 150 ~ 240 mmW. *4
400 mmW./Max *2
150 ~ 200 mmW. *6
400 mmW./Max *3
Bag Length 300 ~ 900 mmL. 400 ~ 900 mmL. 400 ~ 700 mmL. 300 ~ 700 mmL. 300 ~ 700 mmL.
Bag Thickness 0.01 ~ 0.025 nmT.  (10~25μT.) 0.01 ~ 0.025 nmT.  (10~25μT.) 0.01 ~ 0.025 nmT.  (10~25μT.) 0.01 ~ 0.025 nmT.  (10~25μT.) 0.01 ~ 0.025 nmT.  (10~25μT.)
Unwinder Dia. 600 mm Ø / Max. 800 mm Ø / Max. 800 mm Ø / Max. 600 mm Ø / Max. 600 mm Ø / Max.
Unwinder W. 450 mmW./Max. 600 mmW./Max. 350 mmW./Max. 150~240 mmW. *4
350 mmW./Max. *2
150~240 mmW. *6
350 mmW./Max. *3